SUBVENCIÓN PROGRAMA BONO AUTÓNOMO

PROGRAMA DO BONO AUTÓNOMO (TR341Q)

Tipos de apoio

Subvención en réxime de concorrencia non competitiva

Beneficiarios potenciais

 1. Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde:

  As persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade de colexio profesional, que teñan domicilio fiscal en Galicia, que teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, declarados no ano anterior ao da convocatoria.

  2. Quedan excluídos desta orde:

  a) Os familiares que, de maneira habitual, realizan traballos para persoas traballadoras autónomas ou mutualistas de colexio profesional e que non teñan a condición de traballadores por conta allea conforme o establecido no artigo 1.3.e) do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

  b) As persoas traballadoras economicamente dependentes a que se refire o capítulo III do título II da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo.

  c) As persoas beneficiarias das axudas reguladas na orde do 11 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 quedan excluídas das axudas as actuacións recollidas na liña 1 definidas no artigo 7.2 desta orde.

  d) Autónomos/as societarios.

Investimentos ou gastos computables

Esta axuda terá dúas liñas de actuación:

Liña 1. Mellora da competitividade a través dos seguintes servizos:

– Investigación de mercado.
– Plan de márketing.
– Plan de comunicación do negocio.
– Plan estratéxico do negocio.
– Plan crecemento: constitución sociedade.
– Plan de reorientación do negocio.
– Plan de uso das novas tecnoloxías no negocio.
– Plan de refinanciamento.
– Tamén poderanse subvencionar outros estudos e planes que teñan como fin aumentar a competitividade da empresa.

Así mesmo, poderá ser computable como gasto subvencionable o pagamento do importe do cofinanciamento privado dos servizos contratados co Igape a través do programa Re-Acciona na súa convocatoria para o exercicio de 2018 e sucesivas por parte das persoas traballadoras autónomas.

Liña 2. Mellora da competitividade a través dos seguintes investimentos:

– Compra de maquinaria.
– Compra de útiles e ferramentas.
– Reforma do local do negocio.
– Equipos informáticos.
– Rótulos.
– Aplicacións informáticas e páxinas web.
– Creación logotipo do negocio.

Na solicitude de axudas, as liñas 1 e 2 non son excluíntes nin entre elas nin entre os distintos servizos e investimentos que as configuran. No caso de solicitar axudas da liña 1 e da liña 2, atenderase en primeiro lugar a liña 1 e despois a liña 2 co límite máximo de 3.000 euros de axuda polo conxunto de actividades subvencionables.

A axuda para a compra de equipos informáticos outorgarase unicamente a persoas traballadoras autónomas con código de actividade CNAE 62, 631, 69, 702, 71, 72 e 741:

No caso de reforma do local do negocio exclúese da axuda o domicilio habitual da persoa traballadora autónoma excepto no caso en que quede acreditado que é imprescindible para o desenvolvemento da actividade do negocio.

Contía das axudas

Poderase conceder para a mellora da competitividade da actividade empresarial ou profesional das persoas beneficiarias desta orde, mediante pagamento anticipado, unha subvención dun 80 % da actividade que se subvencione cun límite máximo de 3.000 euros de axuda polo conxunto de actividades subvencionables, sendo o resto do gasto por conta do beneficiario

Información e tramitación en

Servizo de emprego autónomo
Tlfno. 981 957590

AYUDAS PARA EL FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO.

AYUDAS PARA EL FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO A TRAVÉS DEL PROGRAMA I, PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, (TR807I) Y DEL PROGRAMA II, DE INCENTIVOS A LAS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPLEO DE BASE TECNOLÓGICA (TR340E). DOG núm 19 de viernes 26 de enero de 2018.

Beneficiarios
PROGRAMA I – Fomento y consolidación del empleo en las pequeñas empresas de nueva creación – TR807I
1.- Empresas privadas cualquiera que sea su forma jurídica (no se incluyen autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles, cooperativas ni sociedades laborales) y que cumplan los siguientes requisitos, a fecha de inicio de la actividad:
– Que sean empresas de nueva creación ( fecha de alta en actividad desde el 1 de agosto de 2017)
– Que sean viables técnica, económica y financieramente
– Que generen empleo estable para personas desempleadas
– Que tengan su domicilio social, fiscal y su centro de trabajo en Galicia
– Que sean promovidas, como máximo, por cinco personas y que entre los socios o las socias promotoras no figure ninguna persona jurídica
– Que la empresa tenga un capital social máximo de 120.202 €
– Que como mínimo el 50% del capital social sea de titularidad de los promotores y promotoras que sean personas desempleadas que creen su propio puesto de trabajo en la empresa
2.- Empresas privadas que obtuviesen la cualificación como iniciativa local de empleo (ILE).
3.- Personas promotoras para la conciliación de vida personal, labora y familiar
PROGRAMA II – Programa de incentivos a las empresas cualificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica – TR340E
Las empresas privadas, incluidas las personas autónomas, con domicilio social, fiscal y centro de trabajo en la CCAA de Galicia que se constituyan e inicien su actividad en un plazo no superior a 1 año desde que el proyecto empresarial fue cualificado como IEBT siempre que la mayoría de titularidad de la empresa corresponda a las personas físicas promotoras del proyecto empresarial cualificado como IEBT.
Será obligatorio crear empleo estable para personas desempleadas.

Actuaciones Subvencionables y Cuantía de ayuda
PROGRAMA I – Fomento y consolidación del empleo en las pequeñas empresas de nueva creación – TR807I
a) SUBVENCIÓN A LA GENERACIÓN DE EMPLEO ESTABLE.
Creación de puesto de trabajo estable con carácter indefinido, incluidos los de las personas promotoras, que sean ocupados por personas desempleadas, hasta un máximo de 10, creados desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de julio de 2018
Cuantía de ayuda:
– 2.000 €, desempleado en general.
– 4.000 € en los siguientes casos: persona desempleada de larga duración, persona desempleada con discapacidad, persona desempleada perteneciente a colectivos en riesgo o en situación de exclusión social.
Estas cuantías se incrementarán en un 25% en los siguientes casos: si la persona incorporada es una mujer, en caso de que el centro de trabajo o domicilio fiscal se encuentre en un ayuntamiento rural, personas mayores de 45 años, si la persona incorporada tiene la condición de emigrante retornado.
Por lo que podría ascender a un total de 8.000 €
b) SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN.
Formación relacionada con funciones gerenciales de las personas promotoras o empresaria y/o formación relacionada con la actividad a desarrollar. Los cursos serán realizados (ejecutados y pagados) con anterioridad al 20 de diciembre de 2018
Cuantía de ayuda: 75 % con el límite de 3.000 € por el conjunto de cursos realizados.

c) SUBVENCIÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD.
Gastos por inicio de actividad (honorarios notaria y registrador, compra de mercancía y materias primas, arrendamiento de local, de maquinaria y de equipamientos informáticos, gastos de seguro de local, publicidad, página web, posicionamiento web y suministraciones) realizados durante un mes antes al inicio de la actividad empresarial y durante el período subvencionable con fecha límite el 20 de diciembre de 2018

Cuantía de ayuda:
– 2.000 € por cada empleo subvencionable, hasta un máximo de 10, por persona desempleada en general
– 4.000 € en los siguientes casos: persona desempleada de larga duración, persona desempleada con discapacidad, persona desempleada perteneciente a colectivos en riesgo o en situación de exclusión social.
Estas cuantías se incrementarán en un 25% en los siguientes casos: si la persona incorporada es una mujer, en caso de que el centro de trabajo o domicilio fiscal se encuentre en un ayuntamiento rural, personas mayores de 45 años, si la persona incorporada tiene la condición de emigrante retornado.
Por lo que podría ascender a un total de 8.000 €
d) SUBVENCIÓN PARA CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR DE LAS PERSONAS PROMOTORAS.
Serán beneficiarias las personas promotoras que creen su puesto de trabajo y que obtuviesen también la subvención por generación de empleo estable(apartado a), sean titulares de familias mono parentales o en las cuales los dos cónyuges realicen una actividad laboral y estén dados de alta en el correspondiente régimen de la SS.
Serán subvencionables los gastos de guardería correspondientes a los 3 meses anteriores al inicio de la actividad hasta el fin del período subvencionable y como fecha límite el mes de julio de 2018 incluído.
Ayuda de 75% por costes de servicios de guardería, hasta un máximo de 3.000 € por persona promotora que tenga hijos menores de 3 años

PROGRAMA II – Programa de incentivos a las empresas cualificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica – TR340E
a) SUBVENCIÓN A LA CREACIÓN DIRECTA DE EMPLEO ESTABLE.
Creación de puestos de trabajo estables de carácter indefinido, incluidos los propios promotores, creados en un centro de trabajo de la CCAA de Galicia antes de transcurrido 1 año desde la fecha de inicio de la actividad y que sean ocupados pro personas desempleadas.
Serán subvencionables los puestos de trabajo estables creados entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018
OBLIGACIÓN: Que el cuadro de personal en el mes en que se proceda a la primera contratación por cuenta ajena esté constituido como mínimo, en un 25% por personas con titulación universitaria.
Cuantía de ayuda:
– 6.000 €, desempleado en general.
– 8.000 € en los siguientes casos: persona desempleada de larga duración, persona desempleada con discapacidad, persona desempleada perteneciente a colectivos en riesgo o en situación de exclusión social.
– 9.000 € cuando se trate de personas tituladas universitarias desempleadas.
– 10.000 € personas desempleadas que posean el título de doctor.
Estas cuantías se incrementarán en un 25% en los siguientes casos: si la persona incorporada es una mujer, en caso de que el centro de trabajo o domicilio fiscal se encuentre en un ayuntamiento rural, personas mayores de 45 años, si la persona incorporada tiene la condición de emigrante retornado.
b) SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE ALTA CUALIFICACIÓN.
1.- Las contrataciones temporales de personal técnico de alta cualificación realizadas para prestar servicios en un centro de trabajo de Galicia antes de que transcurra 1 año desde la fecha de inicio de la actividad.
El período subvencionable será de un año y el experto técnico deberá estar en posesión de titulo universitario
Serán subvencionables las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

Cuantía de ayuda: El resultado de multiplicar el coste bruto salarial medio mensual de un contrato temporal según los datos de la última EPA (1.461,25 €) por el nº de meses de duración del contrato temporal que se subvenciona.
Límite máximo: 18.000 €

c) AYUDA PARA EL INICIO Y PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDAD
Gastos necesarios realizados entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 que se produzcan antes de que transcurra 1 año desde el inicio de su actividad: Gastos de arrendamiento de local, de maquinaria y de equipamientos informáticos, gastos de seguro de local, publicidad y suministraciones. También se admiten como gastos subvencionables los gastos por cursos realizados por la persona promotora con el fin de mejorar sus conocimientos sobre la función gerencial.

Cuantía de ayuda:
* 1 puesto de trabajo: 10.000 €
* 2 puestos de trabajo: 18.000 €
* A partir de 3 puestos de trabajo: hasta 24.000 €
Plazo de Presentación de Solicitudes

o
PROGRAMA I – Fomento y consolidación del empleo en las pequeñas empresas de nueva creación – TR807I

o
31 de julio de 2018
26 de marzo de 2018 para empresas creadas antes de la publicación de estas bases
PROGRAMA II – Programa de incentivos a las empresas cualificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica – TR340E
1 de octubre de 2018

Presupuesto
• Programa I: 2.284.300 €.
• Programa II: 500.000 €
Documentación

Concurrencia no competitiva

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO- TR341D – AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS POR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS ASALARIADAS – TR349F. DOG núm 19 de viernes 26 de enero de 2018.

Beneficiarios
PROGRAMA I – Ayudas a la promoción del empleo autónomo – TR341D
1.- Personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, que procedan a la creación de su propio puesto de trabajo mediante su constitución en personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia y que desenvuelvan su actividad empresarial en Galicia y que reúnan los siguientes requisitos:

– Se den de alta en el régimen especial de autónomos o en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social o mutualidad de colegio profesional entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018
– No percibiesen subvenciones del mismo programa en los TRES años anteriores a la fecha de inicio de la nueva actividad.
– No desenvolviesen como personas autónomas la misma o similar actividad en la misma localidad, en los 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la nueva actividad, ni estuviesen de alta como autónomos en cualquier régimen de la SS o en mutualidad de colegio profesional, siempre que dicha situación presuponga actividad en los tres meses inmediatamente anteriores.

2.- Trabajadores/as autónomos/as o por cuenta propia podrán ser beneficiarios cuando formen parte de comunidades de bienes o sociedades civiles de nueva creación (constituidas a partir del 1/10/2017), siempre que lo soliciten a título personal
PROGRAMA II – Ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas – TR349F
1.- Personas trabajadoras autónomas o personas profesionales por la primera contratación que realicen con carácter indefinido durante su primer año de actividad.

2.- Personas trabajadoras autónomas o personas profesionales por la segunda y tercera contratación que realicen con carácter indefinido durante los tres primeros años de actividad.

Actuaciones Subvencionables
PROGRAMA II – Ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas – TR349F

Contrataciones indefinidas iniciales que se formalicen desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018
La contratación indefinida puede ser a tiempo completo o parcial, incluida la modalidad de fijo discontinuo

– REQUISITOS:
– Contratación indefinida de personas trabajadoras desempleadas
– La primera contratación deberá hacerse durante el primer año de actividad. La segunda y tercera podrá formalizarse hasta el tercer año de actividad.
– La primera contratación sera subvencionable cuando en la fecha en que se formalice el contrato no haya otra persona indefinida contratada ni se contratase con carácter indefinido, con anterioridad, otra persona excepto que ese contrato indefinido se extinguiese por dimisión, muerte, jubilación, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, o por resolución durante el período de prueba.
– Serán subvencionables la segunda y tercera contratación siempre que con anterioridad a este contrato no se realizasen dos o mas contrataciones indefinidas

No se admitirá la contratación con personas que en los 24 meses anteriores a la contratación prestasen servicios en la misma empresa o grupo de empresas mediante un contrato de carácter indefinido o en los últimos 3 meses mediante un contrato de carácter temporal.
Plazo de Presentación de Solicitudes

o
PROGRAMA I – Ayudas a la promoción del empleo autónomo – TR341D

o
30 de septiembre de 2018
PROGRAMA II – Ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas – TR349F
Para las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2017 y el 26 de enero de 2018, el plazo de presentación es hasta el 26 de marzo.
Para las contrataciones realizadas con posterioridad al 27 de enero de 2018, tendrán de plazo dos mes desde la fecha de la contratación e como data límite o 30 de septiembre de 2018
Cuantía Subvencionable
PROGRAMA I – Ayudas a la promoción del empleo autónomo – TR341D
• 2.000 € para desempleados en general

PROGRAMA DEL BONO DE LAS PERSONAS AUTÓNOMAS

“PROGRAMA DEL BONO DE LAS PERSONAS AUTÓNOMAS”.

A continuación se detallan los puntos destacados de la convocatoria:

Beneficiarios
Las personas trabajadoras autónomas que residan y tengan domicilio fiscal en Galicia, que tengan una antigüedad en la realización efectiva de una actividad empresarial o profesional de manera ininterrumpida en la fecha de solicitud de la ayuda por un plazo superior a 42 meses y que tengan un rendimiento neto reducido de los rendimientos de actividades económicas declarados en la declaración del IRPF, anual inferior a 30.000 € y una facturación mínima anual de 12.000 €, IVA Incluido, declarados en el año anterior a la convocatoria.

Gastos Subvencionables

Entre los servicios que se podrán financiar se encuentran:

A) PROFESIONALIZACIÓN

*La mejora de la gestión financiera

*La captación de financiamiento

*La optimización de procesos de producción y cadena logística (Iso 9001,Iso 14001, ERP – Software de gestión integral de la empresa, CRM – software de gestión de clientes, ….)

*Relanzamiento comercial

*Imagen y comunicación (diseño corporativo, presencia en redes sociales, …)

*Posicionamiento web

B) DESARROLLO ESTRATÉGICO

* Plan de mejora empresarial

*Márketing

*Redefinición del modelo de negocio

*Identificación de posibles socios o creación de redes de cooperación.

También será subvencionable cualquier otro servicio o actividad non incluida en los apartados anteriores que puedan ser considerado como dirigido a la mejora de la competitividad

Los gastos serán realizados desde el día siguiente a la publicación de la orden y hasta el 20 de diciembre.

[Enlace al DOG]

AYUDAS PARA MEJORA DE IMAGEN 2017

AYUDAS PARA MEJORA DE IMAGEN, ACONDICIONAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS   IN201H –  DOG núm 113 de jueves 15 de junio de 2017.

A continuación se detallan los puntos destacados de la convocatoria y en adjunto se remiten las bases reguladoras:

Beneficiarios

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que cumplan los siguientes requisitos:

* desarrollen su actividad comercial en Galicia, que su domicilio social y fiscal radique en la CCAA Gallega

* Que emplee menos de 10 trabajadores y no tenga consideración de gran establecimiento comercial

* Que esté dado de alta en algún epígrafe de IAE de los que se relacionan en el anexo II de la convocatoria y que éste constituya la actividad principal del solicitante.

* Que la superficie de exposición y venta del local sea inferior a 150 m2, excepto las actividades encuadradas en el epígrafe 653.1

Proyectos Subvencionables

 1. PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL LOCAL COMERCIAL INCLUIDOS EN UN PROYECTO TÉCNICO DE DECORACIÓN E INTERIORISMO
 2. RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA IMAGEN COMERCIAL, SIEMPRE QUE IMPLIQUEN UNA RENOVACIÓN CLARA Y DIRECTA DE LA IMAGEN DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
 3. SERVICIO DE UN GESTOR DE REDES SOCIALES.

Gastos Subvencionables

Para los proyectos de tipo A y B.

 1. Obras de reforma y acondicionamiento integral de la superficie de exposición y venta del local comercial
 2. Adquisición de mueblaje destinado a la mejora de la imagen comercial y adquisición de equipamiento especializado para la exposición del producto que sea necesario para el desarrollo de la actividad comercial y de uso exclusivo en la superficie de exposición y venta
 3. Actuaciones de mejora de la fachada exterior del local comercial y la instalación de toldos, carteles, letreros y similares.

Para los proyectos tipo C.

 1. La ayuda consistirá en un Tiket para la gestión de redes sociales en el marco del Programa de Social Commerce que se desarrollará en colaboración con la Federación Gallega de Comercio

Plazo de Presentación de Solicitudes

 • 17de julio de 2017.

La presentación se realizará obligatoriamente a través del aplicativo informático en caso de sociedades mercantiles.

Plazo de Realización de la Actividad Subvencionable

 • Desde el 1 de enero al 30 de octubre de 2017.

 

Cuantía Subvencionable

 • Para proyectos tipo A la inversión máxima será de 30.000 € ampliable en 2.000 € para costes de elaboración y redacción de proyecto técnico de interiorismo y decoración y sin que supere el 10% de la inversión total solicitada. La inversión mínima 15.000 €. La cuantía de subvención es del 50%
 • Para proyectos tipo B:
  • Para reforma y acondicionamiento la inversión máxima será de 60€ m2 y la inversión mínima es de 3.000 € en establecimientos con superficie superior a 50 m2 y de 1.500 € en establecimientos con superficie inferior a 50m2
  • La inversión máxima para el conjunto de todas las actuaciones será de 9.000 €
  • La cuantía de subvención es del 40%

Presupuesto

 • 300.000 €.

Documentación

 

Galicia Emprende 2017

13/2/2017: As bases reguladoras “Galicia Emprende 2017” publicaranse nos próximos días.
O seu obxectivo é fomentar a aparición de proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores para a ampliación do seu novo establecemento.
Nesta páxina móstrase o texto previo á súa publicación. En caso de calqueira discrepancia, prevalecerá o texto publicado no Diario Oficial de Galicia.

Enlace á normativa pendente de publicar.