PROGRAMA DO BONO AUTÓNOMO (TR341Q)

Tipos de apoio

Subvención en réxime de concorrencia non competitiva

Beneficiarios potenciais

 1. Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde:

  As persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade de colexio profesional, que teñan domicilio fiscal en Galicia, que teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, declarados no ano anterior ao da convocatoria.

  2. Quedan excluídos desta orde:

  a) Os familiares que, de maneira habitual, realizan traballos para persoas traballadoras autónomas ou mutualistas de colexio profesional e que non teñan a condición de traballadores por conta allea conforme o establecido no artigo 1.3.e) do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

  b) As persoas traballadoras economicamente dependentes a que se refire o capítulo III do título II da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo.

  c) As persoas beneficiarias das axudas reguladas na orde do 11 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 quedan excluídas das axudas as actuacións recollidas na liña 1 definidas no artigo 7.2 desta orde.

  d) Autónomos/as societarios.

Investimentos ou gastos computables

Esta axuda terá dúas liñas de actuación:

Liña 1. Mellora da competitividade a través dos seguintes servizos:

– Investigación de mercado.
– Plan de márketing.
– Plan de comunicación do negocio.
– Plan estratéxico do negocio.
– Plan crecemento: constitución sociedade.
– Plan de reorientación do negocio.
– Plan de uso das novas tecnoloxías no negocio.
– Plan de refinanciamento.
– Tamén poderanse subvencionar outros estudos e planes que teñan como fin aumentar a competitividade da empresa.

Así mesmo, poderá ser computable como gasto subvencionable o pagamento do importe do cofinanciamento privado dos servizos contratados co Igape a través do programa Re-Acciona na súa convocatoria para o exercicio de 2018 e sucesivas por parte das persoas traballadoras autónomas.

Liña 2. Mellora da competitividade a través dos seguintes investimentos:

– Compra de maquinaria.
– Compra de útiles e ferramentas.
– Reforma do local do negocio.
– Equipos informáticos.
– Rótulos.
– Aplicacións informáticas e páxinas web.
– Creación logotipo do negocio.

Na solicitude de axudas, as liñas 1 e 2 non son excluíntes nin entre elas nin entre os distintos servizos e investimentos que as configuran. No caso de solicitar axudas da liña 1 e da liña 2, atenderase en primeiro lugar a liña 1 e despois a liña 2 co límite máximo de 3.000 euros de axuda polo conxunto de actividades subvencionables.

A axuda para a compra de equipos informáticos outorgarase unicamente a persoas traballadoras autónomas con código de actividade CNAE 62, 631, 69, 702, 71, 72 e 741:

No caso de reforma do local do negocio exclúese da axuda o domicilio habitual da persoa traballadora autónoma excepto no caso en que quede acreditado que é imprescindible para o desenvolvemento da actividade do negocio.

Contía das axudas

Poderase conceder para a mellora da competitividade da actividade empresarial ou profesional das persoas beneficiarias desta orde, mediante pagamento anticipado, unha subvención dun 80 % da actividade que se subvencione cun límite máximo de 3.000 euros de axuda polo conxunto de actividades subvencionables, sendo o resto do gasto por conta do beneficiario

Información e tramitación en

Servizo de emprego autónomo
Tlfno. 981 957590

Infórmese sobre el nuevo RGPD Más Información
Hello. Add your message here.
Hello. Add your message here.